OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 

Dodavatel:
Zdravá výživa NABO Rájec.

Adresa:

Jitka Klimešová

Na Vyhlídce 614
679 02  Rájec-Jestřebí

IČ: 03840816

DIČ: CZ7160173746
jsem plátce DPH

Bankovní spojení ČR:  2801122998/2010

Email: klimes.jitka@seznam.cz

 

Obecné podmínky

Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí.

Vyhledání a vložení zboží do košíku

Výrobek můžete vyhledat přímo ve vyhledávači anebo přímým prohlížením v katalogu našich výrobků.

Jste-li již rozhodnuti s výběrem zboží, stiskněte v detailním pohledu na zboží tlačítko „přidat do košíku“. Na stránku košíku se dostanete vždy i stisknutím odkazu vpravo nahoře (viz. Obsah košíku). Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku mazat a zadávat další požadavky k nákupu jako je způsob dopravy atd.

Odeslání objednávky

Máte-li již vybrané zboží vložené do košíku, přejděte na sekci košík kliknutím na odkaz „Obsah košíku“ nahoře vedle symbolu košíku. Nyní řádně vyplňte objednávkový formulář, zadejte formu dopravy a platby, své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon a mail, pro případ firmy - IČO eventuelně DIČ) a případně poznámku pro zpřesnění objednávky.. Stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU se stáváte naším klientem a dodání objednaného zboží Vám bude dodáno v nejbližším možném termínu.

Ceny zboží si můžete ověřit u konkrétního zboží na stránkách ke dni objednání. Řádně vyplněná a odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Dále pak slouží k rezervaci zboží.

K cenám za objednané zboží včetně poplatků za dopravu či poštovné bude zákazník vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do té doby dokud neproběhne vyřízení a odeslání zásilky, případně se nedohodnou jinak.

Zrušení objednávky ze strany dodavatele (NABO Rájec) je možné. Dodavatel zákazníka bude o zrušení objednávky informovat a uvede z jakého důvodu byla zrušena či stornována.

Objednávku lze zrušit i po okamžiku uzavření kupní smlouvy, ale jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně mezi sebou dodavatel a zákazník sami sjednají.

Nebude-li kupující informovat dodavatele (NABO Rájec) o zrušení objednávky a zboží bude odesláno dle zadaných údajů (popřípadě vzniknou další výdaje v souvislosti s vyřízením objednávky), má dodavatel nárok v plné výši požadovat po kupujícím náhradu vzniklých nákladů. Posledním termínem pro možné zrušení objednávky je před odesláním zboží, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

Po odeslání objednávky (dodací lhůta, doručení zboží, doprava, způsob úhrady ceny, převzetí zboží, odstoupení od smlouvy)

Zašleme vám automaticky generovaný e-mail „Rekapitulace objednávky“, kde bude uvedena rekapitulace objednaného zboží. Dále pak můžete po zaslání objednávky celý průběh vyřizování, včetně termínu dodání sledovat po přihlášení v Zákaznické sekci.

Toto automaticky generované elektronické potvrzení objednávky není závazným potvrzením, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení o převzetí objednávky. Po té budete e-mailem nebo telefonicky kontaktování. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Datum a časový interval dodání s Vámi dohodneme elektronicky emailem nebo telefonicky.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je závislá na aktuální skladové dostupnosti, které se mohou měnit. V případě specifického zboží může být lhůta pro dodání zboží delší, pokud tento případ nastane bude dodavatel zákazníka informovat.  Objednávka bude doručena zpravidla během 7 dnů, ve vyjímečných případech do 14 dnů.

Doručení zboží

Zboží se považuje za doručené doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři.

Doprava a doručení zboží

Vymezené lokality jsou zajišťovány vlastní přepravou. Ostatní lokality v ČR jsou zajišťovány prostřednictvím České pošty, nebo Zásilkovny.
Cena dopravy se účtuje k ceně zboží. Způsob dopravy si zákazník zvolí v průběhu elektronické objednávky.

 

Formy úhrady za zboží

 

Bankovní převod - Pokud se rozhodnete uhradit cenu za výrobek prostřednictvím bankovního převodu, uhraďte celkovou cenu Vaší objednávky (včetně dopravného) na účet společnosti NABO Rájec vedeného v měně CZK. Číslo úču Vám pošleme mailem na vystavené faktuře. V případě objednávky na rozvoz po Rájci a  okolí nás prosím o této skutečnosti informujte, abychom se vyvarovali dalším nesrovnalostem při předávání zásilky.

Zboží je vždy řádně zabaleno a součástí zásilky je doklad o koupi.

Dobírka - zboží se platí při převzetí zboží dopravci.

Hotově - platba za zboží na prodejně nebo při rozvozu po Rájci a Lipovci.

Veškeré ceny v našem obchodě uvedené jsou konečné. K ceně zboží se připočítává pouze cena dopravného.

 

Převzetí zboží

Žádáme Vás o to, aby jste si ihned při převzetí zásilky od přepravce pořádně prohlédli zboží při jeho převzetí. Svým podpisem přepravci (na dodacím listu, či jiném dokumentu) stvrzujete, že jste zboží (zásilku) převzali nepoškozenou, v pořádku a bez zjevných vad. Na pozdější reklamace způsobené dopravou, pak nelze brát zřetel, tj. budou zamítnuty. Jestliže je zboží v okamžiku převzetí poškozené, způsobené dopravou, je nutné podat reklamaci ihned v okamžiku převzetí. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. V platnosti samozřejmě zůstává zákonná záruční lhůta v závislosti na charakteru konkrétního výrobku, která se týká závad, které nejsou způsobeny dopravou. Pokud zjistíte závadu na obalu výrobku, zkontrolujte za přítomnosti dopravce stav zboží, a v případě poškození si nechte vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Pak může být zákazníkovi na základě tohoto vyhotoveného záznamu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit na základě skutečností, které mu neumožňují vyřízení objednávky (skladová nedostupnost, náhlá změna prodejní ceny,..). Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu nebo telefonicky.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

5. Minimální doba trvanlivosti, záruční doba a daňový doklad

Doba minimální trvanlivosti

Doba trvanlivosti je uvedena u každého výrobku (zpravidla na obale), pouze v některých případech je-li zákazníkem odebráno menší množství kusů než je ve standardním balení, může být tato trvanlivost uvedena na hlavním obalu, který pak nemusí být součástí dodávky. V tomto případě pak rádi jakékoliv informace dodatečně sdělíme.

Daňový doklad - doklad o nákupu je vždy součástí zásilky anebo bude doručen elektronickou poštou.

Záruční doba potravinářského zboží je 8 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi.

 

Odstranitelné vady

Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.

 

Neodstranitelná vada

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.
Záruční doba (expirační lhůta, doba minimální trvanlivosti) je uvedena u každého zboží v jeho popisu.

 

 

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

NABO Rájec se zavazuje, že údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám, pouze potřebné údaje k doručení jsou předány České poště nebo Zásilkovně. Tyto údaje slouží především pro rychlou a průchozí komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem (jedná se o usnadnění objednávek).

Zákazník má možnost k přístupu ke svým osobním údajům, k jejich změně nebo k odvolání souhlasu s zpracováním osobních údajů. K odvolání stačí napsat na pbchod@nabo-rajec.cz

9. Závěrečná ustanovení

Tento nákupní řád je platný pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Nabo-Rájec a zákazníkem.

NABO Rájec si vyhrazuje právo měnit nákupní řád. Změnu nákupního řádu řádně a včas uveřejní na svých stránkách http://www.nabo-rajec.cz